หน้าแรก
หลักสูตร
ปริญญาโท (MA)
สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) Master of Arts (M.A.) สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม Social Service Management

หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. และคุณวุฒิผ่านการรับรองจาก กพ. แล้ว

ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม

ชื่อภาษาอังกฤษ Master of Arts Program in Social Service Management

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม) Master of Arts (Social Service Management)

ชื่อย่อ ศศ.ม. (การจัดการบริการสังคม) M.A. (Social Service Management)

 

อัลบัมภาพ