หน้าแรก
หลักสูตร
ปริญญาโท (MA)

สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
Master of Arts (M.A.)
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
Social Service Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. และคุณวุฒิผ่านการรับรองจาก กพ. แล้ว

อัลบัมภาพ