หน้าแรก
หลักสูตร
ปริญญาตรี (BA)
สาขาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts (B.A.)

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
Community Development
 

ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Community Development

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) Bachelor of Arts (Community Development) 
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) : B.A. (Community Development)

อัลบัมภาพ