หน้าแรก
หลักสูตร
ปริญญาตรี (BA)
สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts (B.A.)
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
Social Service Management

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Service Management

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการบริการสังคม)
Bachelor of Arts (Social Service Management)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการบริการสังคม)
: B.A. (Social Service Management);
 

อัลบัมภาพ