หน้าแรก
หลักสูตร
ปริญญาตรี (BA)

สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
Social Service Management
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

สาขาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Community Development
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาการจัดการบริการสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
Social Service Management
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
Community Development
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

อัลบัมภาพ