หน้าแรก
แนะนำภาควิชา
สัญลักษณ์และสี

สัญลักษณ์และสี


สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ภาควิชาสังคมวิทยา พัฒนามาจากสัญลักษณ์ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของภาควิชาสังคมวิทยา
(ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.oknation.net/blog/cdbuu/2008/07/19/entry-4)

เมื่อการพัฒนาทางวิชาการของภาควิชาสังคมวิทยามีความหลากหลายมากขึ้น มีแนวโน้มของการเปิดหลักสูตรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีสัญลักษณ์ของภาควิชาเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ แต่ยังคงรักษาสัญลักษณ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยเสนอความคิดให้ ผ.ศ. จักรกริศน์ บัวแก้ว อาจารย์ประจำสาขานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ออกแบบ และได้สัญลักษณ์ของภาควิชาเป็นรูปต้นกล้าสองใบสีเขียวบนพื้นดินสีน้ำตาล ล้อมรอบด้วยวงกลมที่เชื่อมตราของมหาวิทยาลัยบูรพากับภาพครอบครัวประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก โดยมีความหมาย ดังนี้

ต้นกล้า แสดงถึง การเติบโตและการพัฒนาของภาควิชาสังคมวิทยา
พื้นดิน แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ขององค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ครอบครัว แสดงถึง รากฐานของสังคมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มหาวิทยาลัยบูรพา แสดงถึง สถาบันทางการศึกษาอันเป็นที่พึ่งของสังคม
วงกลม แสดงถึง การเชื่อมโยงทรัพยากรทางธรรมชาติและสังคมไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สี

สีของภาควิชา คือ เขียว-น้ำตาล โดยมีความหมาย ดังนี้
สีเขียว หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมที่มีการพัฒนาด้วยความก้าวหน้าอย่างมีความสุข
สีน้ำตาล หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์และความมีคุณค่าของทรัพยากรในสังคม ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อัลบัมภาพ