ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยา 2010-2013

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การวิจัย พัฒนาและการบริการสังคมที่มีคุณภาพ โดยควบคุมคุณภาพกระบวนการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร บุคลากรและองค์กรอย่างมีระบบให้มีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของภาควิชา
  3. สร้างสมดุลของการสอน การวิจัย และการบริการสังคม
  4. ผลิตและสร้างเครือข่ายการวิจัยทางสังคมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและบริการสังคมที่มีคุณภาพ
  5. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านการวิจัย พัฒนาและการบริการสังคมที่มีคุณภาพของภาคตะวันออกและประเทศไทย
  6. เพิ่มขีดความสามารถในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกมาประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย พัฒนาและการบริการสังคมที่มีคุณภาพ

     

อัลบัมภาพ