หน้าแรก
แนะนำภาควิชา
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ


ปรัชญา

ดำเนินงานเป็นทีมมุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรม เพื่อความเป็นผู้นำในการวิจัย พัฒนาและการบริการสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสร้างสรรค์และแบ่งปันการเรียนรู้

ค่านิยมหลัก

การทำงานร่วมกัน การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ จิตอาสา

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และการจัดการบริการสังคมที่มีความรู้ความสามารถ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ออกไปรับใช้สังคมด้วยจิตอาสา
  2. สร้างเครือข่ายงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนและการจัดการบริการสังคม
  3. สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและการจัดการบริการสังคม
  4. ให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาชุมชน และการจัดการบริการสังคม

อัลบัมภาพ