ประวัติความเป็นมาของภาควิชาสังคมวิทยา


ภาควิชาสังคมวิทยามีประวัติมายาวนาน เริ่มจัดตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับมหาวิทยาลัยบูรพา สมัยที่ยังเป็นวิทยาลัยการศึกษาบางแสน ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 โดยมีคณาอาจารย์ในยุคเริมแรกได้แก่

1) อาจารย์สุภัทร เรืองศรีโรจน์ 
2) อาจารย์หิรัญ บรรจงปรุ 
3) อาจารย์อำพัน วงศ์ศรีกุล 
4) อาจารย์บุญเดิม พันรอบ 

การจัดการเรียนการสอนในสมัยเป็นวิทยาลัยการศึกษาบางแสน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ บางแสน ยังไม่มีวิชาเอก จนถึงปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ได้เปลี่ยนมาเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชาสังคมวิทยาได้ทำการพัฒนาและเปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน หลักสูตร 4 ปี เป็นหลักสูตรแรก พร้อมกับรับผิดชอบสอนวิชาศึกษาทั่วไป เลือกเสรี วิชาโทสังคมวิทยา และวิชาโทสังคมวิทยาการท่องเที่ยว 

ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการบริการสังคม เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม.) การจัดการบริการสังคม เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย

อัลบัมภาพ